صادرات به عراق

بازرگانی خاموشی

صادرات به عراق

صادرات به عراق
 بازرگانی خاموشی دربزرگترین بازارچه صاراتی کشور (مرز پرویزخان قصرشیرین) وخسروی اماده خدمت رسانی به شما عزیزان درموارد زیرمیباشد.

  1. ترخیص کالا
  2. مشاوره درزمینه صادرات وواردات
  3. خرید محصولات صادراتی
  4. بازاریابی محصولات شما درعراق
  5. فروش مازوت
  6. دریافت نمایندگی
  7. خریدسیمان صادراتی باتناژبالا
  8. خریدکاشی سرامیک وسنگ

پذیرش سرمایه گزارجهت صادرات وتاسیس کارخانه وشرکت درکردستان عراق
مابایک تیم فعال وکارازموده ویک تیم متعهددرایران و
باسابقه همکاری درخشان بابیش ازدهها شرکت معتبر وبازاریابهای حرفه ای وباتجربه درکشورعراق وداشتن نمایشگاه کاشی سرامیک درشهرتجاری کلار عراق ودر اختیار داشتن بیش ازدهها دستگاه کامیون درکشورعراق وترخیص کار عراقی موفقیت شمارا بایاری خداوندتضمین میکنیم.

مابه مدت چندین سال درکشورعراق مشغول به امرتجارت هستیم وبه حمدخداوندتوانسته ایم ضمینیه فعالیت یش از دهها شرکت وکارخانه ایرانی را فراهم  وتولیداتشان را به عراق صادرنماییم.  بازرگانی خاموشی هیچگونه نمایندگی درهیچ جای ایران  ندارد.

You are here: Home امیر کبیر بازرگانی خاموشی